Giro Bao

9,90

1 mini Bao, 2 gyoza, 1 spring roll, 1 viet fresh